Bảng giá các khóa học

Makeup Basic
(Trang điểm cơ bản) – 6 buổi – 1.350.000
(Trang điểm cơ bản) – 4 buổi – 850.000

Makeup Advance
(Trang điểm nâng cao) – 1.550.000

Skincare
(Chăm sóc da) – 850.000

Natural Beauty
(Khóa makeup basic và skincare) – 1.950.000

Pro Beauty
(Khóa makeup basic và advance) – 2.550.000

Sunshine Your Beauty
(Khóa makeup basic, advance và skincare) – 3.250.000